Nieuwe regels voor dieselmotoremissie en teeltwisselingsmachines

De veiligheid en gezondheid van medewerkers is steeds meer een dagelijkse zorg.

Deze medewerkers vormen immers een belangrijk deel van het kapitaal en de continuïteit van de onderneming.
Het gezond en veilig werken met periodiek gekeurd gereedschap, machines en materieel is belangrijk bij het bereiken van deze doelstelling en is een verplichting voor de werkgever vanuit de Arbowetgeving.

Voor diverse arbeidsomstandigheden heeft de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een Arboportaal met allerlei onderwerpen opgesteld, om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.

Wij willen er op attenderen dat momenteel twee onderwerpen voor u van toepassing kunnen zijn:
- Het gebruik van dieselmotoren in “omsloten ruimtes” / dieselmotoremissie;
- Het uitruimen van kassen / teeltwisselingsmachines (concept).

De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. DME bevat gassen en vaste deeltjes (roet). De gassen bevatten o.a. stikstofoxides en koolmonoxide en de vaste deeltjes bevatten o.a. koolstof, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en polychloorbifenylen (PCB’s), die kankerverwekkend zijn.
Bij gebruik van dieselmotoren in “omsloten ruimtes” is het daarom verplicht om de blootstelling aan DME te voorkomen, als dit technisch mogelijk is.
Indien dit niet mogelijk is, wordt momenteel met de huidige stand der techniek voor de blootstelling aan deeltjesemissie een maximale limiet gehanteerd van 0,2 gr/kWh.
De mogelijkheid bestaat dus dat machines aangepast moeten worden om hier aan te voldoen.

Voor het uitruimen van kassen worden teeltwisselingsmachines gebruikt, zoals heftrucks, shovels, versnipperaars, bindmachines en uitruimmachines.
Tijdens het uitruimen van kassen zijn diverse risico’s aanwezig, o.a. aanrijdgevaar door het interne transport, gehoorschade door het schadelijke geluid, rugklachten door de lichamelijke belasting en het in aanraking komen van draaiende en bewegende delen van deze machines.
Ook hier moet de blootstelling van deze gevaren aan de hand van de huidige stand der techniek zoveel mogelijk worden voorkomen.
Het kan dus zijn dat machines gemodificeerd moeten worden om hier aan te voldoen.

De Arbeidsinspectie kijkt toe op de naleving van de Arbowetgeving.
Zij hebben aangekondigd de komende periodes intensieve controles uit te gaan voeren op o.a. bovengenoemde onderwerpen.

Als gecertificeerd mechanisatie- en keuringsbedrijf willen wij u helpen om na te gaan of uw machinepark veilig genoeg is om hier gezond en veilig mee te kunnen werken.
Middels (her)keuringen lopen wij na of uw gereedschap, machines en materieel voldoen aan de laatste richtlijnen en normen.
Aangezien deze richtlijnen en normen regelmatig aangescherpt worden en uw machinepark sinds de eerste ingebruikname mogelijk niet meer herkeurd is, is het mogelijk dat uw huidige machinepark momenteel niet aan de laatste richtlijnen en normen voldoet. Aan de hand van de laatste stand der techniek zullen hoogstwaarschijnlijk aanpassingen noodzakelijk zijn om deze doelstelling te bewerkstelligen.

Indien machines over genoemde onderwerpen door u zijn doorverkocht en/of niet meer in uw bezit zijn, verzoeken wij u om uw klant hierover te informeren of aan te schrijven. We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u echter nog vragen hebben over bovenste onderwerpen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Weterings Mechanisatie

Telefoon: 0174 - 416 481
Fax: 0174 - 414 028
E-mail: info@weterings.nl